cestovná kancelária JEKA

Rezervačné podmienky

1. PREDBEŽNÁ REZERVÁCIA

Predbežná rezervácia zaslaná na originálnom formulári alebo dopisom, faxom, či e-mailom, musí obsahovať: názov skupiny, celé meno vedúceho (zmluvného partnera), adresu, smerovacie číslo, predčíslie, telefón, fax, e-mail a predpokladaný počet účastníkov. Zmluvný partner, ktorý po absolvovaní aspoň jedného pobytu s Jekou, prihlasuje druhý a ďalší pobyt, môže v prihláške vyplniť "preferenciu", t.j. žiadať o konkrétne miesto ubytovania podľa odstavca 9. Zvláštne podmienky pre preferencie sú k dispozícii na vyžiadanie v kancelári Jeky-SK.
Predbežnú rezerváciu JEKA SK:
a) potvrdí - telefonicky, faxom alebo e-mailom a ihneď zašle návrh zmluvy
b) nepotvrdí a ponúkne alternatívny termín a/alebo miesto pobytu

V dobe po uvedených dátumoch predbežná rezervácia platí vždy maximálne 3 týždne a bude, bez akéhokoľvek upozornenia automaticky zrušená, pokiaľ v priebehu týchto 3 týždňov neobdrží JEKA vyplnenú a potvrdenú zmluvu vo dvoch kópiách.

2. ZÁVÄZNÁ REZERVÁCIA

Hneď ako JEKA obdrží zmluvu so všetkými náležitosťami, pridelí záväznú rezerváciu a hneď ju potvrdí (dopisom, faxom, e-mailom). Zmluvný partner (vedúci skupiny), ktorý potvrdil zmluvu, je tým oprávnený a povinný predať všetky dohodnuté zmluvné podmienky všetkým členom skupiny (alebo ich zákonným zástupcom, ak sú mladší než 18 rokov) a preukázateľne sa uistiť o tom, že s podmien-kami súhlasia. V prípade, že rezervácia nemôže byť z akéhokoľvek dôvodu záväzne prijatá, uvedomí JEKA do 28 dní svojho zmluvného partnera a potvrdí to na kópii zmluvy. Aktom podpísania zmluvy sa uznáva cena pobytu splatná podľa platobných podmienok uvedených v odstavci 3. JEKA nepreberá zodpovednosť za oneskorené zaslanie lodných lístkov, poukážok, voucherov apod., pokiaľ by takéto omeškanie bolo spôsobené nedodržaním splatnosti platieb.

3. PLATBY

3.1. Zálohy pre základne: Lechtal, Gorges Du Tarn, Montseny, Visegrád, Slovenský raj, Beara Peninsula, Český kras :
Zálohu vo výške 1.500,- Sk za osobu musí zaslať zmluvný partner tak, aby bola pripísaná na účet Jeky SK do 4 týždňov od potvrdenia záväznej rezervácie, t.j. 7 týždňov od potvrdenia predbežnej rezervácie. Prvá záloha je splatná vo výške odpovedajúcej aktuálnemu počtu členov skupiny, to znamená, že zmluvný partner zaplatí za tých členov skupiny, od ktorých obdržal zálohu a potvrdený súhlas s rezervačnými a storno podmienkami (napr.: 7 týždňov po predbežnej rezervácii pre skupinu s 44 účastníkmi, len 30 z nich zaplatilo zálohu - zmluvný partner zaplatí 45.000,- Sk a bude mať definitívne rezervovaných 30 miest).
Zálohu je možné rozdeliť na dve po sebe nasledujúce platby. Prvú zálohu vo výške 1.000,- Sk na osobu musí zaslať zmluvný partner tak, aby bola pripísaná na účet Jeky Sk do 4 týždňov od potvrdenia záväznej rezervácie, t.j. 7 týždňov od potvrdenia predbežnej rezervácie. Do 4 týždňov od zaplatenia prvej zálohy, t.j. 11 týždňov od predbežnej rezervácie, musí byť zaplatená druhá záloha vo výške 500,- Sk za osobu. Táto platba musí byť prevedená automaticky bez vyzvania Jeky. Záväzná rezervácia bude automaticky zrušená, pokiaľ JEKA neobdrží včas prvú alebo druhú zálohu a JEKA neodošle zmluvnému partnerovi žiadne materiály k ceste.

3.2. Zálohy pre základne: Adelboden, Wallis, Halingdal, Pula :
Zálohu vo výške 2.500,- Sk za osobu musí zaslať zmluvný partner tak, aby bola pripísaná na účet Jeky SK do 4 týždňov od potvrdenia záväznej rezervácie, t.j. 7 týždňov od potvrdenia predbežnej rezervácie. Prvá záloha je splatná vo výške odpovedajúcej aktuálnemu počtu členov skupiny, to znamená, že zmluvný partner zaplatí za tých členov skupiny, od ktorých obdržal zálohu a potvrdený súhlas s rezervačnými a storno podmienkami (napr.: 7 týždňov po predbežnej rezervácii pre skupinu s 44 účastníkmi, len 30 z nich zaplatilo zálohu - zmluvný partner zaplatí 75.000,- Sk a bude mať definitívne rezervovaných 30 miest). Zálohu je možné rozdeliť na dve po sebe nasledujúce platby. Prvnú zálohu vo výške 1.500,- Sk na osobu musí zaslať zmluvný partner tak, aby bola pripísaná na účet Jeky SK do 4 týždňov od potvrdenia záväznej rezervácie, t.j. 7 týždňov od potvrdenia predbežnej rezervácie. Do 4 týždňov od zaplatenia prvej zálohy, t.j. 11 týždňov od predbežnej rezervácie, musí byť zaplatená druhá záloha vo výške 1.000,- Sk za osobu. Táto platba musí byť prevedená automaticky bez vyzvania Jeky. Záväzná rezervácia bude automaticky zrušená, pokiaľ JEKA neobdrží včas prvú alebo druhú zálohu a JEKA neodošle zmluvnému partnerovi žiadne materiály k ceste.

3.3. Doplatok :
Doplatok do celkovej ceny pobytu musí byť pripísaný na účet Jeky SK najneskôr 1 mesiac pred plánovaným odchodom. JEKA zašle zmluvnej strane faktúru a to do konca apríla pre letné pobyty a do konce októbra pre zimné pobyty. Faktúra bude obsahovať identifikačné údaje k platbe a výpočet ceny. Termíny rezervácie a platieb budú úmerne skrátené v prípade, že žiadosť o predbežnú rezerváciu bude podaná v termíne kratšom než 11 týždňov pred požadovaným odchodom.

4. STORNOPOPLATKY

Zmluvný partner môže zrušiť objednaný pobyt (individuálne alebo skupinové zrušenie) za podmienky, že zrušenie bude podané písomne. Vzhľadom k vzniknutým nákladom nebudú vrátené zálohy a budú uplatnené storno poplatky do maximálnej výšky podľa uvedeného prehľadu:

Pre pobyty v stredisku: Lechtal, Montseny, Gorges Du Tarn, Beara Peninsula, Visegrád, Slovenský raj, Český kras
Storno za zrušenie od 42 dní po potvrdení záväznej rezervácie
do 30 dní pred odchodom................................................................................................ 1.500,- Sk / osobu
Storno za zrušenie v priebehu 29 dní pred odchodom............................................... 50% ceny pobytu

Pre pobyty v stredisku Adelboden, Wallis a Pula:
Storno za zrušenie v priebehu 42 dní po potvrdení záväznej rezervácie................. 1.800,- Sk
Storno za zrušenie od 43 dní po potvrdení záväznej rezervácie
do 30 dní pred odchodom .............................................................................................. 2.500,- Sk
Storno za zrušenie v priebehu 29 dní pred odchodom.............................................. 60% ceny pobytu

Pre pobyty v stredisku Hallingdal:
Storno za zrušenie v priebehu 42 dní po potvrdení záväznej rezervácie ............... 1.800,- Sk
Storno za zrušenie od 43 dní po potvrdení záväznej rezervácie do odchodu........ 60% ceny pobytu

5. ZMENY V POČTE ÚČASTNÍKOV

Zníženie počtu účastníkov je upravené storno podmienkami. Zvýšenie počtu účastníkov je možné kedykoľvek, najneskôr však 2 týždne pred odchodom. Zmeny musia byť ohlásené písomne (listom, faxom alebo e-mailem) a budú prijaté zaplatením zálohy za zvýšený počet osôb. Výška zálohy za osobu odpovedá čiastke, ktorú ostatní členovia skupiny v danej dobe už zaplatili. Peniaze budú vrátené v prípade, že JEKA nebude schopná zvýšený počet účastníkov prijať.

6. KONEČNÝ POČET ÚČASTNÍKOV

Dva týždne pred odchodom zašle zmluvný partner do kancelárie Jeky zoznam účastníkov, v ktorom uvedie meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a číslo pasu. Tým potvrdzuje konečný počet účastníkov. Ak sa počet účastníkov zvýši ešte v dobe kratšej než dva týždne pred odchodom, nemôže JEKA Brusel zabezpečiť skupine patričné zásobovanie a nemôže brať zreteľ na prípadné sťažností.

7. SKUTOČNÝ POČET ÚČASTNÍKOV

Zástupca Jeky Brusel v mieste pobytu vyplní a podpíše so zmluvným partnerom doklad potvrdzujúci skutočný počet účastníkov. Tento údaj bude slúžiť ako podklad pre konečnú faktúru, ktorú uplatní JEKA po skončení cesty, v prípade rozdielu medzi čiastkou uhradenou a čiastkou odpovedajúcou skutočnému stavu počtu účastníkov.

8. VŠEOBECNÉ

8.1. Uzavretím zmluvy prijíma zmluvný partner menom všetkých účastníkov svojej skupiny, okrem bodov zmluvy aj rezervačné podmienky a ostatné zásady tu uvedené.
8.2. Všetky údaje v tomto katalógu sú uvedené podľa našich najlepších znalostí a odpovedajú dobe odovzda-nia do tlače. Pokiaľ sa vyskytne akákoľvek skutočnosť, ktorá by mala vplyv na zmluvný pobyt, uvedomí o tom JEKA okamžite zmluvného partnera.
8.3. Všetky ceny pobytov, ktoré sú súčasťou tohoto katalógu, vychádzajú z výmenného kurzu (Sk/EUR), taríf, nákladov a daní platných v júni 2002. Zvýšenie ceny pobytov môže byť podložené iba týmito kategóriami: oficiálne vymeraná inflácia, sadzby za pohonné hmoty, sadzby za energiu a mena. JEKA môže zmeniť cenu pobytu o určité zvýšenie iba v prípade, že náklady (v niektorej z uvedených kategórií) sa zvýšia o viac než 10%. Zmluvný partner má právo zrušiť dohodnutý pobyt s vrátením všetkých platieb v prípade, že zvýšenie ceny pobytu je vyššie než 10 % ceny dohodnutej. Takéto zrušenie bude prijaté iba do 14 dní od dátumu vydania faktúry. Zvýšenie ceny nemôže byť uplatnené v dobe kratšej než 30 dní od dátumu plánovaného odchodu.

 9. PREFERENCIE

9.1. Zmluvný partner môže už v prihláške na pobyt vyplniť "preferenciu", t.j. žiadať o konkrétne miesto ubytovania - obec, alebo konkrétny dom. JEKA potvrdí alebo sa vyjadrí k preferencii súčasne s potvrdením rezervácie. Na výber ubytovacieho domu nemá zmluvný partner nárok, k preferencii prihliadne JEKA BRUSEL pri umiestňovaní skupín do ubytovacích objektov.
9.2. Požadovaná preferencia uvedená v prihláške bude prijatá v prípade, že počet prihlásených osôb bude zodpovedať rozmedziu medzi minimálnou a maximálnou kapacitou požadovaného domu (napr.: objekt Sonne - min. je 40 osôb, max. 52 osôb). Pokiaľ zmluvný partner neuhradí predpísané zálohy alebo zmení počet účastníkov mimo uvedené rozmedzie, automaticky stráca svoju "preferenciu".
9.3. Pokiaľ je to nutné v záujme efektívneho obsadenia ubytovacích objektov, môže JEKA Brusel výnimočne vyzvať skupinu, ktorá má už potvrdený dom, aby ho vymenila za iný. V takomto prípade navrhne alternatívny dom porovnateľnej alebo vyššej kvality. K výmene dôjde najneskôr 6 týždňov pred plánovaným termínom odchodu.
9.4. Podrobnosti preferencií sú uvedené v zvláštnom dokumente, ktorý záujemca obdrží v kancelárii Jeky SK na požiadanie.


POZOR NEPREHLIADNITE !
Ak dosiahne skupina 39 platiacich účastníkov, zvyšuje sa počet vedúcich zdarma na 5 (napr. 4 vedúci a kuchárka) a hlavný vedúci má právo vziať 2 priamych rodinných príslušníkov za 50% ceny. Čítajte v kapitole "Všeobecné podmienky" - zľavy pre vedúcich a deti.